U OKRUGU JOŠ 13 POZITIVNIH NA VIRUS KORONA

Virus korona potvr|en je kod jo{ 13 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga: 11 iz Piro­ta, 1 iz Babu{nice I 1 oso­ba iz Bele Palanke. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minule su tri osobe u pirot­skoj Op{toj bol­ni­ci: dve iz Piro­ta i jed­na oso­ba iz Dim­itro­vgra­da. Na PCR anal­izu poslat je 21 uzo­rak. Sve osobe potvr|ene na kovid su u ku}noj ili bolni~koj izo­laciji. Nalo‘ena je mera izo­lacije za 32 osobe. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~i se 20 oso­ba: 9 iz Piro­ta, 4 iz Dim­itro­vgra­da, 4 Babu{nice, 2 iz Bele Palanke i 1 iz Knja‘evca. Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je i dal­je nesig­ur­na. Imu­nizaci­ja se nas­tavl­ja plani­ra­nom dinamikom. Do sada je prvom dozom vak­cisana je 27. 381 oso­ba. Obe doze prim­i­lo je 20.745 gra|ana. Ukup­no je dato 48.126 doza. 

COVID ‑19 potvr|en kod 686 oso­ba u Srbi­ji

Covid 19 potvr|en je kod jo{ 686 oso­ba od testi­ranih 11.870 gra|ana. Pre­minu­lo je 14 oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Na bolni~kom le~enju je 2.410 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­tori­ma je 86 oso­ba.