SVE U SVEMU IVANE DIMIĆ NA DAN PIROTSKE BIBLIOTEKE

Nar­o­d­na bib­liote­ka Pirot, osim rada sa koris­nici­ma, tokom cele godine orga­nizu­je razli~ite knji‘evne ve~eri, man­i­festaci­je, nabavl­ja nove knjige… Dan ove ustanove obele‘en je pro­mo­ci­jom zbirke pri~a Ivane Dimi}.