NASTAVLJA SE IMUNIZACIJA GRAĐANA

Prvu dozu vakcine pro­tiv kovi­da u Pirot­skom okrugu je do sada prim­i­lo sko­ro 27.000 lju­di, obe doze oko 20.600 gra|ana. Imu­nizaci­ja gra|ana se nas­tavl­ja u gradu, na puk­tovi­ma za vakci­naci­ju na zatvorenom bazenu, ali i u seli­ma.