U OKRUGU JOŠ 18 POZITIVNIH NA VIRUS KORONA

Virus korona potvr|en je kod jo{ 18 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga: 6 iz Piro­ta, 8 iz Dim­itro­vgra­da i 4 iz Babu{nice. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minule su dve osobe u pirot­skoj bolnici. 

Na PCR anal­izu posla­to je 27 uzo­ra­ka. Iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot navode da opa­da pro­ce­nat poz­i­tivnos­ti testova. 

U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~i se 20 oso­ba: 10 iz Piro­ta, po 3 iz Dim­itro­vgra­da, Babu{nice i Bele Palanke i 1 iz Knja‘evca.

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je nesigurna. 

Prvu dozu vakcine pro­tiv kovi­da u okrugu je do sada prim­i­lo sko­ro 27.000 lju­di, obe doze oko 20.600 gra|ana.

U Srbi­ji 575 novoobolelih od virusa korona

U Srbi­ji je, u posled­n­ja 24 sata, Kovid19 potvr|en kod jo{ 575 oso­ba. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 15 paci­je­na­ta. Na bolni~kom le~enju je 2.681 oboleli. Na res­pi­ra­tori­ma su 93 osobe.