RADIONICA ”VENCI” U MUZEJU

U sklopu ovogodi{nje man­i­festaci­je ‘’Muze­ji za 10’’ Muzej Poni{avlja je min­u­log viken­da orga­ni­zo­vao radion­icu pod nazivom ”Ven­ci” namen­jenu deci.