MEĐUNARODNA GODINA PEĆINA I KRASA

Međ|unarodna god­i­na pe}ćina i krasa zvanič~no je otvore­na onla­jn kra­jem jan­u­ara. Prvo­bit­no je bilo plani­ra­no da cer­e­moni­ja otvaran­ja bude održ‘ana u sediš{tu Unes­ka u Parizu, ali ć}e ipak biti po zavr{etku pan­demi­je. Ova god­i­na, obele‘ava se i u Srbi­ji nizom aktivnos­ti. Druš{tvo geo­mor­folo­ga Srbi­je izda­lo je Priru~čnik za pro­mo­ci­ju kra{ških pros­to­ra, povodom ini­ci­ja­tive Međ|unarodne speleološ{ke Uni­je za proglaš{enje Međ|unarodne godine peć}ina i krasa.