PAUK PONOVO NA ULICAMA PIROTA

Takoz­vani ”pauk” od sko­ro je pono­vo na uli­ca­ma Piro­ta. Za raz­liku od prethodnog, mo‘e da ukloni i te‘a vozi­la. Uklon­je­na vozi­la se odnose na depo JP Komunalac.