OBJAVLJEN GRADSKI KONKURS ZA PODRŠKU U OBLASTI TURIZMA

Pirot je od 2019. godine tursiti~ko mesto tre}e kat­e­gori­je. I tokom pro{le godine na Staroj plani­ni bilo je mno­go tur­ista i tra‘io se krevet vi{e. Grad Pirot objavio je konkurs za pod­sti­ca­je u oblasti tur­iz­ma. Konkurs je otvoren nared­nih 30 dana. Pirot je jedan od retk­ih grado­va sa ovakvom merom podr{ke koja se finan­sira iz lokalnog bud‘eta.