FINANSIJSKA POMOĆ ZA 80 POPLAVLJENIH DOMAĆINSTAVA

U tre}oj fazi pro­jek­ta human­i­tarne orga­ni­zaci­je ADRA, 80 doma}instava iz Piro­ta, koja su o{te}ena pri­likom poplave po~etkom godine, dobi}e vau~ere u izno­su od po 30.000 dinara za nabavku bele tehnike ili name{taja.