BELI GOSTUJU U PANČEVU

Sutra su na pro­gra­mu sus­reti pret­posled­njeg 33. kola Prve lige Srbi­je. Svi me~evi igra­ju se od 17 sati. Radni~ki gos­tu­je u Pan~evu gde se sas­ta­je sa ekipom @elezni~ara. Me~ }e zbo parnih kar­tona pro­pusti­ti Doj­ki}, a pod znakom pitan­ja je nast­up Toli}a i Apostolovi}a.