ZAVRŠNA KONFERENCIJA PREKOGRANIČNOG PROJEKTA U BELOJ PALANCI

Zavr{nom online kon­fer­en­ci­jom koja je odr‘ana danas, Op{tina Bela Palan­ka zavr{ava real­izaci­ju dvogodi{njeg pro­jek­ta finan­sir­a­nog iz sred­sta­va pro­gra­ma prekograni~ne sarad­nje. Ovim pro­jek­tom nas­tavl­je­na je poslov­na sarad­n­ja sa Op{tinom Etro­pole iz Bugarske.