URUČENI UGOVORI VOLONTERIMA KOJI UČESTVUJU U ORGANIZACIJI VAKCINACIJE

Od po~etka epi­demi­je, u rad Kol cen­tra i pro­ces imu­nizaci­je u Piro­tu, bili su uklju~eni bro­jni volon­teri. Nji­ma su danas, u znak zah­val­nos­ti za rad, anga‘ovanje i po‘rtvovanje uru~eni ugov­ori o volon­ti­ran­ju.