SLUŽBA KUĆNE NEGE I LEČENJA BRINE O 1.430 LJUD

Od po~eka masovne vakci­naci­je u Piro­tu, ekipe Slu‘be ku}ne nege i le~enja aktivne su u pro­ce­su vakci­naci­je nepokret­nih paci­je­na­ta koji su se pri­jav­ili za imu­nizaci­ju. Ova slu‘ba taj posao obavl­ja u gradu i seli­ma. Do sada je vakcin­isano blizu 100 nepokret­nih osoba.