MUZEJU ODOBRENA DVA PROJEKTA NA KONKURSU MINISTARSTVA

Muze­ju Poni{avlja odobre­na su dva pro­jek­ta na konkur­su Min­istarst­va kultue i informisan­je: ”Bela ma~ka-jedna stara ku}a u Piro­tu” i ”Sakral­na topografi­ja gorn­jeg i sred­njeg Viso­ka”. Ukup­na vred­nost je oko 850.000 dinara.