IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNIH ZAJEDNICA U BABUŠNICI

Op{tina Babu{nica na svo­joj ter­i­tori­ji ima 53 mesne zajed­nice. U junu }e biti odr‘ani izbori za ~lanove Save­ta mes­nih zajednica.