VAKCINACIJOM DO KOLEKTIVNOG IMUNITETA

Gradona~elnik Piro­ta, Vladan Vasi}, danas je prim­io drugu dozu Fajz­er vakcine. Posle revakci­naci­je, poz­vao je sve gra|ane da se vakcini{u kako bi se stekao kolek­tivni imunitet.