URUČENE NAGRADE NAJBOLJIMA NA KONKURSU (NE)BRIGA O KULTURNOM NASLEĐU

I ove godine Muzej Poni{avlja priklju~io se man­i­festaci­ji ‘’Muze­ji za 10’’ koja se odr‘ava od 12. do 18. maja. Ovogodi{nji slo­gan man­i­festaci­je je ”Budu}nost muze­ja”. Pro­gram u Piro­tu po~eo je danas u podne otvaran­jem izlo‘be fotografi­ja sa konkur­sa (Ne)briga o kul­turnom nasle|u.