U OKRUGU JOŠ 18 POZITIVNIH NA KOVID19

Virus korona potvr|en je kod jo{ 18 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga: 4 iz Piro­ta, 6 iz Dim­itro­vgra­da, 5 iz Babu{nice i 3 iz Bele Palanke. 

Na PCR anal­izu posla­ta su 22 uzorka. 

U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~i se 17 oso­ba: 10 iz Piro­ta, po 2 iz Dim­itro­vgra­da, Bele Palanke i Babu{nice i 1 iz Knja‘evca.

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu je neopo­volj­na sa ten­den­ci­jom sta­bi­lizaci­je. Iz Zavo­da za javno zdravl­je apelu­ju da je i dal­je neophod­no po{tovanje svih mera prevencije. 

U okrugu su do sada vakcin­isane 25.474 osobe, a obe doze vakcine prim­i­lo je 19.429 gra|ana. Obuh­vat imu­nizaci­jom prvom dozom u okrugu je 36 %, a obe doye prim­i­lo je 27,5 pos­to puno­letnog stanovni{tva.

U Srbi­ji jo{ 1.046 novozara‘enih viru­som korona 

U posled­n­ja 24 sata Kovid19 je potvr|en kod jo{ 1.046 gra|ana Srbi­je. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 17 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­vana su 3.492 paci­jen­ta. Na res­pi­ra­tori­ma su 104 osobe.