OTVORENA 9. MAJSKA IZLOŽBA LIKOVNIH UMETNIKA PIROĆANACA

U Galer­i­ji ”^edomir Krsti}” sino} je otvore­na 9.majska izlo‘ba likovnih umet­ni­ka Piro}anaca. Ovo je ka‘u likovni stvarao­ci najzna~ajnija izlo‘ba za njih jer je jed­na vrs­ta pre­se­ka sve­ga ono­ga {to stvara­ju. Otvaran­jem ove izlo‘be pirot­s­ka Galer­i­ja obele‘ava 4 deceni­je pos­to­jan­ja i rada.