MEMORANDUMOM O SARADNJI DO POBOLJŠANJA EKONOMSKOG AMBIJENTA U SRBIJI

Evrop­s­ki pokret u Srbi­ji i Uni­ja poslo­dava­ca Srbi­je, pot­pisali su ju~e Mem­o­ran­dum o sarad­nji kojim su najavl­jene zajednič~ke aktivnos­ti na poboljš{anju ekonom­skog ambi­jen­ta u na{šoj zemlji, ali i na ubrzan­ju evrop­skih proce­sa. Pot­pi­si­van­ju mem­o­ran­du­ma pris­ustvo­vao je dr Dra­gan Kostić}, predsed­nik Ugov­orne okru‘žne privredne komore Pirot.