LOKALNA DEBATA O POTENCIJALIMA RAZVOJA PIROTA

U Piro­tu je danas u Hotelu Ana Lux odr‘ana lokalna deba­ta na kojoj je pred­stavl­jen pro­jekat „Od mog gra­da mojoj zemlji — Kako osig­u­rati razvoj Srbi­je”. Pro­jekat real­izu­je Beograd­s­ki fond za politi~ku izuzetnost uz podr{ku lokalnih part­nera UG Pir­gos. Cilj debate bio je pred­stavi­ti poten­ci­jale razvo­ja Piro­ta.