RAST CENA ŽIVOTNIH NAMIRNICA

Rast cena ‘ivot­nih namir­ni­ca, bele‘i se u celom sve­tu, pa i u Srbi­ji. Istra‘ivali smo da li plata­ma i pen­z­i­ja­ma mo‘e da se dostigne iznos potra{~ke korpe.