RAMBO PETKOVIĆ POSLE 30 GODINA U PIROTU

Leg­en­darni Dejan Ram­bo Petkovi}, u Brazilu je stekao sta­tus fud­bal­skog Boga. Po okon~anju igra~ke kar­i­jere ostao je da ‘ivi i radi u toj zemlji, u nedelju smo ga zatek­li na grad­skom sta­dionu u Piro­tu na utak­mi­ci Radni~ki — Jago­d­i­na. Kako sam ka‘e, posle 30 god­i­na opet je pose­tio Pirot.