MUZEJI ZA 10 I U PIROTU

Sutra u Srbi­ji po~inje man­i­festaci­ja ‘’Muze­ji za 10’’. Pirot­s­ki Muzej Poni{avlja i ove godine priklju~io se ovoj man­i­festaci­ji. U nared­nih {est dana obele‘avaju se tri zna~ajna datu­ma za ove ustanove: Evrop­s­ka no} muze­ja, Me|unarodni dan i Nedel­ja muzeja.