KARIJERNO SAVETOVANJE OSNOVACA I SREDNJOŠKOLACA

D‘ob info cen­tar real­izu­je kar­i­jer­no save­to­van­je i u {kola­ma na ter­i­tori­ji okru­ga. Pre­ma re~ima Mar­ka Ceni}a iz ovog cen­tra kar­i­jer­no save­to­van­je je jed­na od najva‘nijih kom­po­nen­ti u sklopu pro­jek­ta ”Znan­jem do posla”. Do sada je ovo real­i­zo­vano sa u~enicima osmog razre­da u O[ Du{an Radovi}, a u toku su pre­gov­ori o odr‘avanju save­to­van­ja i u ostal­im osnovn­im {kola­ma.