U TOKU GRAĐEVINSKI RADOVI NA DEONICAMA PUTEVA KA SELIMA

U toku su gra|evinski radovi na sanaci­ji i reha­bil­itaci­ji pute­va poseb­no ka seli­ma. O~ekuje nas dos­ta posla, a za poje­dine sanaci­je pute­va, tra‘i}emo sred­st­va od Vlade Srbi­je, ka‘e za Tele­viz­iju Pirot pomo}nik gradona~elnika Piro­ta Vido­jko Panajotovi}.