PIROTSKI HRAM UMETNOSTI OBELEŽAVA 40 GODINA POSTOJANJA

Majs­ka izlo‘ba likovnih umet­ni­ka Piro}anaca, bi}e otvore­na u utorak u 19 sati u Galer­i­ji ^edomir Krsti}. Ovo je cen­tral­na izlo‘ba povodom obele‘avanja jubile­ja ove ustanove kulture.