NASTAVLJA SE VAKCINACIJA BEZ ZAKAZANOG TERMINA

Od poč~etka masovne vakci­naci­je u Piro­tu zaklju~no sa ju~era{njim danom u okrugu je prvom dozom vakcin­isano 24.578 oso­ba, od kojih je 19.359 prim­i­lo obe doze vakcine. Vakci­naci­ja je nas­tavl­je­na i danas za one koji ima­ju zakazane ter­mine preko por­ta­la E upra­va, ali i bez zakazi­van­ja. Za vakci­naci­ju bez ter­mi­na gra|anima su dos­tup­ne Sino­farm i Fajz­er Bion­tek vakcine.