EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA I DALJE NEPOVOLJNA

Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu i dal­je se ocen­ju­je kao nepo­volj­na. Iako pada broj novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od kovi­da 19, ka‘u epi­demi­olozi nema pros­to­ra za opu{tanje, jer virus i dal­je cirkuli{e u populaciji.