POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA U GIMNAZIJI PIROT 07052021

U Gim­naz­i­ji Pirot za vikend }e biti odr‘ano pola­gan­je pri­jemnog ispi­ta za bil­ing­val­no odel­jen­je i za u~enike koji }e biti u speci­jal­i­zo­vanom odel­jen­ju za infor­matiku i ra~unarstvo.