NOVE MERE KRIZNOG ŠTABA 07052021

Republi~ki krizni {tab doneo je nove mere. Ugos­titeljs­ki objek­ti mogu da rade od danas i u zatvorenom. Jo{ nema naz­na­ka za otvaran­je noć}nih klubo­va i rad ugos­titeljskih objeka­ta posle 22 sata. Odre|ene ben­e­fite ima}e i oni koji se iz oprav­danih razlo­ga nisu vakcin­isali, odlu~eno je na sed­ni­ci Kriznog {taba.