RADNA AKCIJA U TOPLOM DOLU 07052021

U selu Topli Do u toku je nas­tavak rado­va na obnovi Crkve,ali i ure|enju selu,po{umljavanju sela ~eti­nari­ma. Gosti sela koji su se priklju~ili akci­ji su stu­den­ti [umarskog fakul­te­ta. Ovo je ka‘u u~esnici najve}a akci­ja orga­ni­zo­vana u posled­njih 50 god­i­na u Toplom Dolu.