VASIĆ: U PIROTU NOVI PROGRAM ZA STUDENTE , GRADIĆEMO MUZEJ SPORTA

Pri­menom savre­menih infor­ma­cionih tehnologi­ja lak{e se upravl­ja kom­plek­snim poslovn­im sis­temi­ma. Izves­no je da }e od okto­bra znan­ja i veš{tine iz oblasti infor­ma­cionih sis­tema sti­cati i stu­den­ti u Piro­tu. O novom obra­zovnom pro­gra­mu, listi ~ekan­ja za upis dece u vri}e PU ^ika Jova Zmaj i otvaran­ju muze­ja sporta, za na{u tele­viz­iju gov­ori gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}.