USVOJENA NOVA STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE

Vla­da Srbi­je usvo­ji­la je nedavno novu Strate­gi­ju reforme javne uprave, koja propisu­je pravac razvo­ja i prom­e­na u domenu rada javne uprave u nared­nih 10 god­i­na. Usvo­jeni doku­ment predviđ|a efikas­nu, odgov­or­nu i trans­par­ent­nu upravu, po meri građ|ana i privrede, kaž‘e min­istar­ka dr‘žavne uprave i lokalne samouprave Mar­i­ja Obradović}. [Šef del­e­gaci­je EU u Srbi­ji Sem Fabri­ci poruč~uje da je usva­jan­je Strate­gi­je prvi korak, a da je ključ~no — obezbe­di­ti njeno sprovo|enje.