UČENICI I PROFESORI TEHNIČKE ŠKOLE BORAVILI NA KIPRU

Pan­demi­ja je pro{le godine zatvo­rila granice. God­inu dana kas­ni­je poste­peno se vra}amo na~inu ‘ivota pre Kovida19. Epi­demi­ja je uti­cala i na real­izaci­ju mnogih pro­jeka­ta. Umesto plani­ra­nog puto­van­ja u Sloveni­ju, ekipa Tehni~ke {kole borav­i­la je u studi­jskoj poseti na Kipru. Pri orga­ni­zo­van­ju puto­van­ja u vreme epi­demi­je, isti~u iz {kole, bila je zna~ajna i podr{ka roditelja.