U MAJU MNOGO POSLA ZA VOĆARE I VINOGRADARE

Vo}ari i vinogradari po~inju sa sre|ivanjem svo­jih zasa­da. Mno­go posla je pred nji­ma, a najva‘nija je dobra priprema zemlji{ta i redovno odr‘avanje i |ubren­je.