NIKOLA VLAJKOVIĆ U POSETI PIROTU

Kao nikad do sada Pirot ima ~ak 5 fud­balera u elit­nom ran­gu takmi~enja Lin­g­Long Super lige Srbi­je. Dim­itri­je Kamen­ovi} igra u ^ukari~kom, Milo{ Spasi} u Rad­niku, @eljko Dim­itrov u In|iji, Niko­la Vla­jkovi} u Novom Pazaru a Fil­ip \or|evi} u Mla­dosti iz Lu~ana. Tokom prazni­ka u Piro­tu je boravio Niko­la Vla­jkovi}, evo pri~e o njemu.