NASTAVLJA SE RESTAURACIJA IKONOSTASA U PAZARSKOJ CRKVI

Gradona~elnik Piro­ta ka‘e da sarad­n­ja gra­da sa Eparhi­jom ni{kom tra­je ve} pet­naes­tak god­i­na i da su za to vreme u Piro­tu obnovl­jeni bro­jni man­a­s­tiri i crkve. U Piro­tu je u toku i restau­raci­ja ikonos­tasa u Hra­mu Ro‘destva Hristovog.