VIRUS KORONA POTVRĐEN KOD JOŠ 24 OSOBE U OKRUGU, PREMINULO JEDAN PACIJENT U BOLNICI

Virus korona potvr|en je danas kod jo{ 24 osobe iz Pirot­skog okru­ga, jena oso­ba pre­minu­la je od posled­i­ca infek­ci­je, saop{teno je iz ZZJZ. Od ukupnog bro­ja poz­i­tivnih 11 oso­ba je iz Piro­ta, 5 iz Dmitro­vgra­da, 4 su iz Babu{nice i 4 iz Bele Palanke. Na PCR anal­izu danas je poslat 21 uzo­rak. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot je 26 paci­je­na­ta. U Covid ambu­lan­ti DZ Pirot ju~e je obavl­jeno 145 pre­gle­da, od kojih je 121 kon­trol­ni, navo­di se u saop{tenju. Intezitet preno{enja virusa u pop­u­laciji je i dal­je visok, ka‘u stru~njaci i isti~u da je neophod­no da se mere pre­ven­ci­je i dal­je dosled­no pri­men­ju­ju, a da je pored toga, za odr‘avanje epidemiolo{ke situaci­je pod kon­trolom klju~na vakci­naci­ja. Do sada je, pre­ma podaci­ma Zavo­da, u okrugu vakcin­isano 23.208 gra|ana. Obe doze vakcine pro­tiv virusa korona prim­i­le su 17.172 osobe.