UKIDA SE NOĆNO DEŽURSTVO U APOTECI KARLO SKACEL

Zvani~no od ve~eras Apote­ka Kar­lo Ska­cel ne}e de‘urati non-stop. Novo rad­no vreme ove apoteke je od 7 do 24 sata. Direk­tor­ka Apotekarske ustanove Pirot ka‘e da je odlu­ka o novom rad­nom vre­menu done­ta na osnovu temeljne anal­ize.

Radno vreme apote­ka tokom prazni­ka:

Apote­ka Kar­lo Ska­cel }e tokom prazni­ka radi­ti svakog dana od 7 do 24 sata. Svih dana, osim u nedelju na Vaskrs, Apote­ka Pazar radi}e od 7 do 19 sati. Na Veli­ki petak radi}e i Apote­ka Deme­tra od 8 do 15 sati i apote­ka u Babu{nici od 8 do 15 sati. Na praznik rada, 1. maj, od 8 do 15 sati radi}e i Apote­ka Zdravl­je i apote­ka u Babu{nici, navode iz Apotekarske ustanove Pirot. U ponedel­jak }e de‘urati i apoteke Lipa i Babu{nica od 8 do 15 sati, a u utorak i apoteke Neven i Zdravl­je od 8 do 15 sati.