U PIROTU DO UTORKA BEZ VAKCINACIJE PROTIV VIRUSA KORONA

Od sutra do ponedelj­ka ne}e biti vakci­naci­je pro­tiv virusa korona u Piro­tu, saop{teno je iz Tima za vakci­naci­ju Grad­skog {taba za vanredne situaci­je. Imu­nizaci­ja se nas­tavl­ja 4. maja. Plani­rana je vakci­naci­ja gra|ana i u gradu i u seli­ma.

Rad­no vreme ambu­lan­ti Doma zdravl­ja tokom praznika

Tokom prazni­ka Kovid ambu­lan­ta, Ambu­lan­ta Pazar, Slu‘ba za zdravstvenu za{titu dece na Keju radi}e svakod­nevno od 7 do 19 sati, obave{tavaju iz Doma zdravl­ja Pirot. Slu‘ba Hitne med­i­cinske pomo}i radi 24 sata.