SUZBIJANJE KRPELJA I KOMARACA U PIROTU 5. I 6. MAJA

Suzbi­jan­je krpel­ja i lar­vi­cid­ni tret­man komara­ca u Piro­tu bi}e obavl­jeni 5. i 6. maja na zelen­im povr{inama, saop{teno je iz Preduze}a ”San­it MM” iz Ni{a. Pozi­va­ju gra|ane da u vreme tret­mana krpel­ja, 5. maja, ne borave u parkovi­ma, kao i da ne izvode ku}ne lju­bim­ce. P~elare obave{tavaju da pre­duz­mu mere za{tite p~elinjih dru{tava. Ekipe }e biti na terenu od 7 sati. U slu~aju nepo­voljnih vre­men­skih uslo­va tret­man krpel­ja bi}e odla‘en za prvi nared­ni dan kada vre­men­s­ki uslovi za to budu pogod­ni. Preparat koji se koristi za suzbi­jan­je komara­ca je ne{kodljiv za vode­nu faunu i ostale orga­nizme i ne izisku­je poseb­ne mere predostro‘nosti, na nje­govu pri­menu padavine nema­ju nikakav uti­caj i on }e se izvodi­ti po plani­ra­nom ras­pore­du posle prazni­ka, obave{tavaju iz preduze}a San­it MM.