SUNCE NA DAR U OŠ VUK KARADŽIĆ

U sus­ret obele‘avanju Dana Sun­ca 3. maja, u O[ Vuk Karad‘i} orga­ni­zo­vana je tem­ats­ka nedel­ja pod nazivom Sunce na dar. Danas su, na otvorenom, u dvori{tu {kole, orga­ni­zo­vane zavr{ne aktivnos­ti.