ODRŽANE IZBORNE SKUPŠTINE MUŠKOG I ŽENSKOG RUKOMETNOG KLUBA

 

 

Na izbor­noj skup{tini @RK Pirot Mar­i­ja Ili} pono­vo je izabrana za predsed­nicu klu­ba. Ona je po Statu­tu i predsed­ni­ca Upravnog odb­o­ra u kome su i Ana Pani} i Alek­san­dra Andonovi}. Za predsed­ni­ka Nad­zornog odb­o­ra izabran je Ljubi{a Sto­janovi}, a za ~lanove Milan Vido­je­vi} i Jele­na Ran~i}. Za del­e­gate u Skup{tini Rukometnog saveza Pirot­skog okru­ga izabrane su Ivana Savi}, Sele­na Tan~i} i Andri­jana Jovanovi}, saop{teno je iz kluba. 

 

Mohamed Mohsin reiz­abran je za predsed­ni­ka ORK Pirot na sed­ni­ci skup{tine klu­ba. Predsed­nik klu­ba je, po Statu­tu, i predsed­nik Upravnog odb­o­ra. Novi ~lanovi Upravnog odb­o­ra su Ninoslav Sta­men­ovi}, Du{an @ivkovi}, Milo{ Simonovi} i Dra­gan Popovi}, navo­di se u saop{tenju klu­ba. Za ~lanove Nad­zornog odb­o­ra izabrani su Mar­jan Joni}, Ire­na Stavri} i Milan Pan~i}.