MUP: POŠTUJTE SAOBRAĆAJNE PROPISE, NE VOZITE POD DEJSTVOM ALKOHOLA

Tokom prazni­ka o~ekuje se poja~ana frekven­ci­ja saobra}aja. Iz Uprave saobra|ajen poli­ci­je apelu­ju na sve u~esnike u saobra}aju da tokom predstoje}ih prazni­ka budu odgov­orni , po{tuju saobra}ajne propise i ne upravl­ja­ju vozil­i­ma pod dejstvom alko­ho­la. Podaci iz prethod­nih god­i­na pokazu­ju da je broj voza~a pod dejstvom alko­ho­la u~esnika saobra}ajnih nez­go­da tokom vaskr{njih prazni­ka bio dva puta ve}i, a tokom prvo­ma­jskih prazni­ka tri puta ve}i od godi{njeg pros­e­ka.