IZ CRKVE POZIVAJU VERNIKE DA POŠTUJU PREVENTIVNE MERE U DANE PRAZNIKA

Posled­n­ja nedel­ja pred Uskrs nazi­va se strasna sed­mi­ca. Srp­s­ka pravoslav­na crk­va i njeni ver­ni­ci danas obele‘avaju Veli­ki ~etvr­tak, dan kada se molitveno se}amo na uspomenu tajne ve~ere Gospod­nje. Veli­ki petak je najtu‘niji dan u hri{}anskom sve­tu. SVe{tenstvo apelu­je na gra|ane da sutra,kada ver­ni­ci odlaze u crkvu i svih nared­nih dana Uskr­sa po{tuju pre­ven­tivne mere u cilju spre~avanja {iren­ja virusa COVID 19.