I PIROT U KAMPANJI NE PRETRČAVAJ ŽIVOT

 

Grad Pirot pridru‘io se nacional­noj kam­pan­ji Agen­ci­je za bezbed­nost saobra}aja i Min­istarst­va unutra{njih poslo­va Repub­like Srbi­je pod sloganom Ne pretr~avaj ‘ivot, pre|i na pe{a~ki. Cilj kam­pan­je je unapre|enje bezbed­nos­ti pe{aka kao u~esnika u saobra}aju. Od po~etka godine u Srbi­ji je pogin­u­lo vi{e od 45 pe{aka, {to ~ini pribli‘no polov­inu pogin­ulih u saobra}ajnim nesre}ama. Iz Save­ta za bezbed­nost saobra}aja Gra­da Piro­ta, pozi­va­ju sve u~esnike u saobra}aju na poja~an oprez i apelu­ju na voza~e da ne upravl­ja­ju vozilom uko­liko su konzu­mi­rali alko­hol.