GRADSKE SUBVENCIJE ZA POLJOPRIVREDNIKE

Grad Pirot raspisao je konkurs za kori{}enje sred­sta­va za sub­ven­ci­je u poljoprivre­di i razvoj ruralne ekonomi­je u ovoj godi­ni. Predvi|ene su sub­ven­ci­je za sek­tor mle­ka, mesa, sek­tor vo}a, gro‘|a, povr}a i cve}a. Sred­st­va su iz bud‘eta gra­da obezbe|ena i za poljoprivred­nike koji uzga­ja­ju ‘itarice, uljarice i {e}ernu repu, kao i za p~elare. Sub­ven­ci­je se dodelju­ju i za podr{ku pre­ra­di na gazdin­stvu. Predvi|eno je i sub­ven­cionisan­je kama­ta na poljoprivredne kred­ite i ve{ta~ko osem­n­ja­van­je gove­da. Na konkur­su mogu u~estvovati reg­istrovana poljoprivred­na gazdin­st­va. Konkurs je otvore­na do utro{ka sred­sta­va, najkas­ni­je do 5. novem­bra ove godine. To ne va‘i za sub­ven­ci­je za ve{ta~ko osem­n­je­van­je za koje je konkurs od 1. do 10. novem­bra. Konkurs je objavl­jen i na saj­tu gra­da.