APEL NA IZLETNIKE DA ČUVAJU PRIRODU

Mno­gi }e naredne prazni~ne dane provesti u priro­di. Tradi­ci­ja je da se za prvo­ma­jske i uskr{nje praznike pose}uju poz­na­ta izleti{ta na Staroj plani­ni. Iz TO Pirot apelu­ju na gra|ane da vode brigu o ‘ivot­noj sre­di­ni, da ne pale vatru na nepredvi|enim mes­ti­ma za to i po{tuju smer­nice tokom borav­ka na Staroj plani­ni.