VIRUS KORONA POTVRĐEN KOD JOŠ 29 OSOBA U OKRUGU, PREMINULA DVA PACIJENTA U PIROTSKOJ BOLNICI

Virus korona potvr|en je danas kod jo{ 29 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga, dve osobe pre­minule su od posled­i­ca infek­ci­je, saop{teno je iz ZZJZ. Od ukupnog bro­ja poz­i­tivnih 13 oso­ba je iz Piro­ta, 8 iz Dmitro­vgra­da, 4 su iz Babu{nice i 4 iz Bele Palanke. Na PCR anal­izu je posla­to 27 uzo­ra­ka iz okru­ga. Pre­ma podaci­ma Zavo­da na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot je 27 paci­je­na­ta. Od po~etka apri­la u ovoj ustanovi pre­minu­lo je 37 paci­je­na­ta obolelih od kovi­da 19. U Covid ambu­lan­ti DZ Pirot ju~e je obavl­jen 141 pre­gled, od kojih je 39 prvih. Intezitet preno{enja virusa u pop­u­laciji je i dal­je visok, ka‘u stru~njaci i apelu­ju na po{tovanje mera pre­ven­ci­je i isti~u zna~aj vakci­naci­je za odr‘anje epi­demi­je pod kon­trolom. Do sada je u okrugu vakcin­isano 22.757 oso­ba. Obe doze vakcine pro­tiv virusa korona prim­i­lo je 16.615 gra|ana.